Metoda projektu na lekcjach matematyki

Stosowanie narzędzi matematycznych dostosowanych do opisu sytuacji przedstawionej w rozpatrywanym problemie jest kluczową umiejętnością, którą powinien opanować każdy uczeń. Sylwia Kania, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podkreśla, iż „panuje powszechna opinia, że matematyka jest bardzo trudnym przedmiotem szkolnym, a przyczyn tego stwierdzenia można doszukiwać w abstrakcyjności matematycznych rozumowań i dedukcyjnej strukturze.

Problem rozwiązywania zadań tekstowych był przedmiotem zainteresowań wielu dydaktyków matematyki, przy czym skupiali się oni głównie na uczniach szkoły podstawowej 4–7. Metody i strategie rozwiązywania zadań tekstowych dla starszych uczniów pozostają takie same, uczniowie powinni mieć już wyrobione właściwe nawyki, jednak rzeczywistość w przypadku szkoły średniej pokazuje, że jest to błędne założenie. Istnieje wiele przyczyn pojawiających się trudności podczas rozwiązywania zadań tekstowych, takie jak słaba umiejętność czytania, rozumienia i analizy problemu. Uczniowie nie potrafią wykorzystywać wcześniej zdobytej wiedzy i nie są w stanie dostrzegać pojawiających się analogii, a powodem takiego stanu rzeczy może być czasami niewystarczająca wiedza merytoryczna w zakresie przedmiotu, ale bardzo często uczniowie po prostu nie potrafią wybrać odpowiedniej strategii i obrać właściwego toku rozumowania”. Jak więc należy dobierać zadania, aby nie stłumić uczniowskiej energii poprzez wykonywanie rutynowych operacji?

Matematyczna gra terenowa

System edukacji w Polsce poddawany jest ciągłym zmianom – zarówno w kontekście struktury systemu edukacji, jak i treści programowych. Współcześnie to właśnie sposoby rozumowania, argumentowania i myślenia matematycznego są kluczową umiejętnością, w którą każdy nauczyciel będzie musi wyposażyć swoich uczniów. Zwolennicy stosowania TIK w nauczaniu matematyki przekonują, że w kształtowaniu powyższych umiejętności pomagają innowacyjne, aktywizujące narzędzia dydaktyczne, takie jak metoda projektu, która łączy matematykę z wiedzą z życia codziennego. Coraz więcej nauczycieli przekonuje się też do wykorzystywania nowoczesnych aplikacji podczas zajęć. Nowością jest realizacja podstawy programowej z pomocą gry terenowej, co stanowi znakomitą okazję do przeniesienia procesu nauczania poza szkolne mury. Mobilna gra terenowa umożliwia kształtowanie takich sprawności, jak: samodzielne poszukiwanie rozwiązania problemu, wykonywanie zaplanowanych czynności, spoglądanie na zadanie w sposób całościowy.

Tablice interaktywne, smartfony i mobilne aplikacje jako narzędzia ułatwiające przyswajanie matematycznych zagadnień

Wśród interaktywnych narzędzi ułatwiających pracę dydaktyczną niesłabnącą popularnością cieszy się GeoGebra – oprogramowanie matematyczne łączące geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, platformę do tworzenia wykresów, statystykę i rachunek różniczkowy w jeden pakiet edukacyjny. GeoGebra to stale rozwijający się i zmieniający projekt, który podąża za współczesnymi trendami w dydaktyce matematyki. Od dawna istnieje możliwość korzystania z tego narzędzia w wersji mobilnej na urządzeniach przenośnych. Można uruchomić aplikację w przeglądarce, bez konieczności instalowania jej na komputerze. Praca dydaktyczna z GeoGebrą możliwa jest zatem na smartfonach i tabletach, a także na każdym komputerze posiadającym dostęp do Internetu i tablicy interaktywnej. Mobilne TIK w nauczaniu matematyki są doceniane w szczególności przez nauczycieli prowadzących zajęcia w sali komputerowej, w której przebywają tylko gościnnie, nie mając czasu bądź uprawnień do zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Podczas uruchamiania GeoGebry z poziomu przeglądarki na tablicy interaktywnej użytkownik ma do wyboru trzy możliwości: korzystanie z klasycznej wersji oprogramowania (najbardziej zbliżonej do tradycyjnej wersji programu), geometrycznej (zawierającej polecenia związane z obiektami geometrycznymi) oraz graficznej (wyposażonej w polecenia kalkulatora graficznego). Ponadto, tablica interaktywna umożliwia sprawne przełączanie widoku pomiędzy dwiema ostatnimi wersjami programu. Sprawny użytkownik GeoGebry nie powinien mieć problemu z odnalezieniem się w wersji mobilnej już po kilku chwilach.

Zalety TIK w nauczaniu matematyki

Zagadnienia związane z wykorzystaniem TIK w nauczaniu matematyki zostaną poruszone podczas Ogólnopolskiego Kongresu dla Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 22 marca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Skuteczna edukacja matematyczna wobec nowych wymagań MEN”. Państwa uwadze polecamy w szczególności panel zatytułowany „Lekcja matematyki zaprojektowana w oparciu o nowe technologie”, w trakcie którego omówione zostaną korzyści płynące z zastosowania aplikacji do gry terenowej i metody projektu na lekcjach matematyki. Kongres Matematyków zainspiruje Państwa do wykorzystania TIK w nauczaniu matematyki na wszystkich poziomach edukacji.