Jak zmotywować do nauki uczniów i podnieść ich aktywność podczas lekcji matematyki?

Aktywne nauczanie matematyki jest jednym z głównych przedmiotów badań współczesnej dydaktyki matematyki. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się aktywności twórczej, świadomemu udziałowi uczącego się w odkrywaniu pojęć, wzorów, twierdzeń i dowodów oraz w schematyzowaniu sytuacji i rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów obejmujących całość nauczanego materiału.

Kluczowym zadaniem nauczycieli jest dziś organizowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem aktywnego udziału ucznia na różnych poziomach nauczania matematyki, rozwijanie zainteresowań uzdolnionych podopiecznych i zwiększanie motywacji do nauki uczniów słabych. Zastanawiając się, jak zachęcić dziecko do nauki, należy przede wszystkim skoncentrować się na dobraniu do każdego ucznia odpowiedniego dla niego poziomu aktywności. Indywidualizacja nauczania jest bowiem kluczowym elementem planowania procesu dydaktycznego.

Motywacja do nauki matematyki

Na drodze do zwiększenia motywacji do nauki matematyki, ogromne znaczenie ma postawa nauczyciela. Pedagog pozytywnie nastawiony do uczniów, zawsze służący pomocą i radą, potrafiący indywidualnie pracować z każdym z podopiecznych, prawidłowo organizujący proces nauczania, ma duże szanse na zainteresowanie młodzieży swoim przedmiotem. Jak zmotywować do nauki uczniów zniechęconych do matematyki? Jednym ze sposobów jest wprowadzenie metody opowieści do konspektu zajęć, co pozwoli zwiększy

zainteresowanie uczniów i powiązać matematykę z wiedzą z życia codziennego. Storytelling nie tylko rozbudza w młodzieży motywację do nauki, ale też ułatwia im przyswajanie trudnych zagadnień.

Jak zmotywować do nauki uczniów na różnych etapach nauczania szkolnego?

Ważnym czynnikiem warunkującym sukces procesu dydaktycznego jest samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Cechę tę można rozwijać u dzieci i młodzieży poprzez zadawanie im zadań przy jednoczesnym zaznaczeniu, że są one nadobowiązkowe. Uczeń sam decyduje, czy się nim zajmie, czy nie. Każdorazowe wykonanie nieobowiązkowego zadania powinno zostać nagrodzone, co ma duże znaczenie motywacyjne dla pozostałych uczniów. Rezultat jest taki, że w przyszłości na problemy ponadobowiązkowe reaguje większe grono osób. Nauczyciele zastanawiający się, jak zmotywować do nauki uczniów niezainteresowanych przedmiotami ścisłymi i jak zachęcić dziecko do nauki podstawowych sprawności matematycznych, powinni podkreślać korzyści płynące z aktywnego udziału podopiecznych w procesie definiowania pojęć. Przekład definicji czy twierdzenia na jego operatywne, czynnościowe ujęcie jest bardzo istotnym ogniwem w procesie nauczania.

Jak zachęcić dziecko do nauki z pomocą nowoczesnych technologii?

Jak zmotywować do nauki uczniów i podtrzymać ich zaangażowanie na lekcjach matematyki? W jaki sposób przygotować autorski program zajęć, aby powiązać matematykę z wiedzą z życia codziennego? Jak zachęcić dziecko do nauki z pomocą nowoczesnych technologii? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w Ogólnopolskim Kongresie dla Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 22 marca 2019 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo „Matematyka” adresowane do nauczycieli matematyki na wszystkich etapach nauczania szkolnego. Podczas paneli tematycznych czterech uznanych ekspertów-praktyków omówi sprawdzone przez siebie metody pracy, które zaciekawią uczniów i zwiększą ich motywację do nauki. Kongres Matematyków zainspiruje Państwa do organizowania aktywizujących lekcji w oparciu o nowe technologie i wyposaży w cenną wiedzę z zakresu nowatorskich koncepcji dydaktycznych.